O inkontinenci

Termínem inkontinence se může označovat jak inkontinence moči, tak fekální inkontinence. Příčiny inkontinence moči se mohou lišit například v závislosti na pohlaví nebo věku.

Co je to inkontinence?

Inkontinence moči je nedobrovolný únik moči. Rozsah nedobrovolného úniku moči se u jednotlivých inkontinentních pacientů liší.V každé konkrétní situaci lze u inkontinence moči stanovit bližší diagnózu, a to na základě takových faktorů, jako je typ inkontinence, její četnost a závažnost.Inkontinence stolice, známá také jako střevní inkontinence, je termín označující nedobrovolný únik pevné nebo tekuté stolice.

Stresová inkontinence moči

Jako stresová inkontinence moči se označuje nedobrovolný únik moči způsobený zvýšeným tlakem na močový měchýř. Tento tlak může být způsoben fyzickou námahou nebo kašláním, kýcháním či smíchem. Stresová inkontinence moči obvykle zahrnuje pouze malé množství moči, ovšem záleží na tom, jak plný je močový měchýř a jak vysoký je břišní tlak, k němuž dojde.

Příčiny inkontinence stresové

Stresová inkontinence moči je obecně spojována s oslabenými svaly pánevního dna. To znamená, že významná podpora kolem močové trubice a močového měchýře nefunguje tak, jak by měla, a to vede při zvýšeném tlaku k úniku moči.

Jedná se o nejčastější typ inkontinence moči u žen a existuje pro to několik důvodů. Ženy mají kratší močovou trubici a slabší pánevní dno než muži. Kromě dědičnosti jsou rizikovými faktory také těhotenství a porody. Struktury podporující močovou trubici, svaly a pojivová tkáň s věkem degenerují, což vede k oslabení močového měchýře.

Existují faktory, které mohou tento stav zhoršit tím, že způsobují zvýšený břišní tlak. Zácpa, obezita a chronický kašel při astmatu nebo CHOPN (chronická obstrukční plicní nemoc) jsou dalšími příklady faktorů, které tento typ břišního tlaku způsobují.

U mužů by mohla být důvodem stresové inkontinence operace prostaty. Trénink svalů pánevního dna pomáhá stresové inkontinenci moči předcházet a často ji i léčit.

Urgentní inkontinence moči

Urgentní inkontinence moči je nedobrovolný únik moči, který doprovází nebo mu bezprostředně předchází naléhavá potřeba močení, kterou lze těžko potlačit. Nutkavá potřeba může být velmi náhlá. Urgentní inkontinence se vyskytuje v různých symptomatických formách a na různých úrovních. Může například způsobovat velmi malé a časté úniky mezi močeními nebo také úplné vyprázdnění močového měchýře.

Pacienti mohou zaznamenat zvýšení četnosti močení tak, že potřebují močit častěji než 4–8x denně, jak je obvyklé. Mohou také pociťovat potřebu močení jednou nebo vícekrát za noc. Tento problém se označuje jako nykturie. V některých případech může trénink močového měchýře pomoci četnost potřeby močení snížit. Trénink močového měchýře vám rovněž může pomoci předcházet močení v průběhu noci.

Příčiny inkontinence urgentní

Urgentní inkontinence moči může mít mnoho různých příčin. Může k ní například docházet v případech obstrukce ve vývodu močového měchýře, kterou může představovat zvětšená prostata, nebo v případě zácpy. Dalšími příklady mohou být infekce močových cest nebo jednoduše konzumace příliš velkého množství tekutin. Aby se vám dostalo správné léčby, je důležité stanovit správnou diagnózu bez ohledu na to, jaký typ inkontinence moči řešíte.

Smíšená inkontinence moči

Smíšená inkontinence moči je kombinací stresové inkontinence moči a urgentní inkontinence moči. Jsou pro ni typické symptomy úniků spojených jak s naléhavou potřebou močení, tak s námahou vznikající například při kýchání a kašlání.

Inkontinence moči z přetékání

K inkontinenci moči z přetékání dochází tehdy, když se močový měchýř nedokáže zcela vyprázdnit a postupně se zaplňuje zbytkovou močí. Dochází k ní u mužů většinou při zvětšené prostatě, která představuje překážku ve vývodu močového měchýře. Obstrukce brání úplnému vyprázdnění močového měchýře a způsobuje zadržování moči. Močový měchýř se značně roztáhne močí a uzavírací mechanismus nedokáže odolat jejímu tlaku, což vede k únikům.

Další běžnou příčinou je slabé pánevní dno, které způsobuje, že svaly močového měchýře nejsou schopny se stahovat. Příčinou oslabených svalů mohou být faktory, jako je diabetická senzorická neuropatie, vyhřezlé ploténky nebo spinální stenóza.

Jak poznat inkontinenci z přetékání?

Nejčastějšími příznaky inkontinence z přetékání jsou malé úniky s pár kapkami, hyperaktivní močový měchýř a močový měchýř, který má nízkou pružnost. Bolest nemusí být vždy přítomna, ale množství zadržované moči by mělo být podstatně větší, než je obvyklá kapacita močového měchýře, tedy 300–600 ml.

K rizikovým faktorům patří některé typy léků, benigní hyperplazie prostaty, výhřez a poškození nervů.

Inkontinence z neurologických příčin

Na kontinenci moči a účinné kontrole vyprazdňování močového měchýře spolupracuje několik svalů a nervů. Poškození mozku, míchy nebo nervů v důsledku poranění nebo nemoci může ovlivnit způsob, jakým spolu mozek a močový měchýř komunikují. Důsledkem je pak neschopnost ovládat močový měchýř a zcela jej vyprázdnit. Inkontinence moči se tedy může objevovat při nemocech, jako je mrtvicedemence a roztroušená skleróza nebo Parkinsonova choroba.

Únik postmikčních kapek

Únik postmikčních kapek je samovolný únik moči bezprostředně po dokončení močení, u mužů obvykle po opuštění toalety a u žen poté, co z toalety vstanou. Dochází k němu tehdy, když se v močové trubici po močení nachází zbytková moč. Problém je častější u mužů, ale může se vyskytovat i u žen, které mají v okolí močové trubice oslabené svalstvo.

Funkčně podmíněná inkontinence

Jedná se o neschopnost dorazit včas na toaletu v důsledku imobility, překážek na cestě, poruch kognitivního stavu apod. K faktorům, které mohou způsobit včasný přístup k toaletě, může patřit omezená pohyblivost, problémy se zrakem, problémy s pochopením, jak se dostat na toaletu, nebo neschopnost dostatečně rychle se před močením svléknout. Důležitý je individuální a komplexní přístup k řešením kontinence. Znamená to přemýšlet o veškerých přispívajících faktorech, ať již se týkají přímo dané osoby nebo prostředí, v němž se pohybuje.