Podmínky používání

  Essity Hygiene and Health AB
  Sídlo: Stockholm, Švédsko
  Reg. č.: 556012-6293

  Odkazy na „Essity“, „nás“, „nám“ nebo „my“ představují odkazy na společnost Svenska Cellulosa Aktiebolaget Essity (publ) coby poskytovatele těchto webových stránek („stránky“), pokud není uvedeno, že určitá stránka nebo jiná služba odkazuje na jiný subjekt, a v takovém případě bude odkaz na „Essity“ odkazem na tento subjekt. Tyto Podmínky používání se vztahují na stránky a další služby, které odkazují na tyto Podmínky používání. 

  Essity se bude pro účely poskytování svých stránek a těchto Podmínek používání řídit švédskými právními předpisy. Nicméně vzhledem k tomu, že skupina Essity Group zahrnuje subjekty po celém světě, vezměte, prosím, na vědomí, že je-li jako poskytovatel stránek nebo služby uvedena jiná společnost, mohou místní právní předpisy země, v níž je příslušný subjekt sídlí, stanovit jiná nebo další pravidla. V takovém případě budou platit místní právní předpisy a příslušný subjekt je bude v požadovaném rozsahu dodržovat.

  Právní prohlášení

  Materiály na těchto stránkách jsou poskytovány společností Essity jako služba jejím zákazníkům a mohou být využívány pouze pro informační účely. V souladu s ustanoveními uvedenými níže je možné si stáhnout jejich jednotlivé kopie.

  Stažením jakéhokoli materiálu z těchto stránek souhlasíte s těmito podmínkami. Pokud s nimi nesouhlasíte, pak stránky nepoužívejte a nestahujte si z nich žádné materiály.

  Informace o ochranných známkách

  Všechny názvy, loga a obchodní značky jsou majetkem společnosti Essity, jejích poboček, přidružených společností nebo společných podniků. Ochranné známky a obchodní značky společnosti Essity mohou být používány pouze v souladu s těmito Podmínkami používání nebo s předchozím písemným souhlasem společnosti Essity.

  Jakékoli užívání ochranných známek společnosti Essity v reklamě a pro propagaci výrobků Essity vyžaduje výslovné potvrzení o souhlasu Essity s tímto užíváním.

  Omezené používání / Licence na jednu kopii

  Veškerý obsah uvedený na těchto stránkách, jako je text, grafické prvky, loga, ikony tlačítek, obrázky, zvukové nahrávky a software, je majetkem společnosti Essity nebo dodavatelů obsahu a je chráněn švédskými a mezinárodními autorskými zákony. Neoprávněné používání nebo šíření materiálů na těchto stránkách může představovat porušování autorských práv, ochranných známek a/nebo jiných zákonů a vést k občanskoprávním i trestním postihům.

  Tyto stránky ani jakákoli jejich část se nesmí reprodukovat, kopírovat, prodávat, přeprodávat ani jinak využívat pro jakékoli komerční účely, pokud k tomu společnost Essity nedá výslovné písemné svolení. Na jednom počítači si můžete stáhnout pouze jednu kopii informací nalezených na stránkách Essity, a to pouze pro vaše osobní, nekomerční, interní použití.

  Informace nesmíte upravovat, používat ani převádět pro žádné komerční účely. Nesmíte z nich ani odstraňovat doložky o autorských právech nebo jiné majetkové doložky. Souhlasíte s tím, že na svou vlastní odpovědnost budete předcházet jakémukoli nelegálnímu kopírování materiálů a zajistíte, aby tato omezení dodržovali také všichni zaměstnanci a případní dodavatelé vaší organizace.

  Je vaší povinností dodržovat všechny platné autorské zákony. Dovolujeme vám pořizovat kopie těchto stránek jako nezbytné příležitostné opatření během jejich prohlížení. Pro soukromé použití si můžete vytisknout kopii stránek v rozsahu vhodném pro soukromé účely. Jakékoli jiné použití je přísně zakázáno. Bez našeho předchozího písemného svolení nesmíte tyto stránky upravovat ani spojovat s jinou stránkou, než je domovská stránka. Essity vám neuděluje žádná výslovná ani předpokládaná patentová ani autorská práva, práva k ochranným známkám ani obchodním tajemstvím.

  Zřeknutí se záruk

  Informace obsažené v tomto dokumentu jsou předkládány „tak, jak jsou“, bez jakýchkoli výslovných či předpokládaných záruk jakéhokoli druhu, včetně záruk obchodovatelnosti, neporušování práv duševního vlastnictví nebo vhodnosti pro jakýkoli konkrétní účel. V případě propojení stránek Essity na stránky třetí strany, je takové propojení poskytnuto výhradně pro účely zvýšení pohodlí uživatelů a společnost Essity nenese žádnou odpovědnost za obsah nebo přesnost informací uvedených na takových webových stránkách.

  Společnost Essity v žádném případě neručí za jakékoli škody, mimo jiné včetně škod způsobených ztrátou zisku, přerušením podnikání nebo ztrátou informací, vyplývajících z používání nebo nemožnosti používat informace, a to i v případě, že společnost Essity byla na možnost vzniku takových škod upozorněna.

  Společnost Essity dále neposkytuje záruku za přesnost nebo úplnost informací, textu, grafických prvků, odkazů nebo jiných položek, které mohou být obsaženy v rámci těchto informací. Společnost Essity může provádět změny tohoto obsahu nebo zde popsaných výrobků, a to kdykoli a bez předchozího upozornění. Společnost Essity se nezavazuje k aktualizaci informací nebo jiných materiálů uvedených na těchto stránkách.

  Uživatelské příspěvky

  Veškeré materiály, informace nebo jiná sdělení, která přenesete nebo publikujete na těchto stránkách budou považována za nedůvěrná, nevýhradní, bezplatná, neodvolatelná, plně sublicencovatelná a nemajetková (dále jen „sdělení“). Společnost Essity nebude mít žádné závazky týkající se takových sdělení.

  Společnost Essity bude mít možnost svobodně zveřejňovat, kopírovat, distribuovat, začleňovat a/nebo jinak používat jakákoli sdělení spolu s veškerými údaji, obrázky, zvuky, textem a dalšími začleněnými položkami pro jakékoli komerční či nekomerční účely.

  Pokud společnosti Essity na těchto stránkách nebo jinak poskytnete osobní údaje, vyjadřujete tím svůj souhlas, že společnost Essity bude tyto údaje využívat pro účely vyhodnocení vašich informací a prodeje výrobků a služeb společnosti, včetně práva na přenos údajů do třetích zemí a publikování vašich osobních údajů na internetu. Společnost Essity ponese podle švédského práva odpovědnost za takové zpracování osobních údajů a vy se můžete na společnost Essity obrátit v případě nesprávných údajů nebo ohledně jiných záležitostí, týkajících se osobních údajů.

  Nesmíte zveřejňovat žádná sdělení, která mohou být posuzována jako urážlivá nebo porušující soukromí jiných osob, nebo která mohou být považována za komerční marketingová sdělení nebo která jsou jakýmkoli jiným způsobem nezákonná nebo nevhodná. Společnost Essity vymaže taková sdělení, jakmile se o nich dozví, a vyhrazujeme si právo vyloučit vás jako uživatele našich stránek nebo služeb.

  Na využívání služeb třetích stran, jako je například Facebook, se mohou vztahovat podmínky třetích stran. „Prohlášení o právech a povinnostech“ na Facebooku například platí pro všechny jeho uživatele a návštěvníky. Doporučujeme vám si tyto podmínky před používáním jakýchkoli takových služeb třetích stran přečíst.

  Jiné

  Společnost Essity může tyto Podmínky používání kdykoli upravit aktualizací tohoto textu. Společnost Essity si vyhrazuje právo, dle svého vlastního uvážení (1) změnit toto Právní prohlášení, (2) monitorovat a odstraňovat příspěvky a/nebo (3) ukončit dostupnost stránek, a to kdykoli a bez jakéhokoli upozornění.

  Jestliže budou některá z podmínek nebo některé z ustanovení tohoto právního prohlášení označeny za nezákonné, neplatné nebo z jakéhokoli důvodu neprosaditelné, pak platnost a vymahatelnost ostatních podmínek a ustanovení tím v žádném případě nebude ovlivněna.

  Přijetí Podmínek používání

  Přijetím Podmínek používání a přístupem na stránky a jejich používáním vyjadřujete svůj souhlas s používáním souborů cookie. S používáním souborů cookie můžete vyjádřit souhlas rovněž prostřednictvím nastavení svého internetového prohlížeče.

  Uživatelské příspěvky

  Společnost Essity vám může povolit publikování informací, komentářů nebo jiného materiálu na našich stránkách, sociálních sítích nebo v rámci jiných online služeb. Cílem tohoto opatření je usnadnit tok informací o společnosti Essity a našich výrobcích. Vezměte, prosím, na vědomí podmínky pro takové příspěvky uživatelů stanovené v právním prohlášení (viz výše).