Orientujete se v příspěvcích na péči o seniora?

Staráte se o své rodiče nebo prarodiče? Jako pečující osoba máte nárok na příspěvek od státu – jak jej získáte?

Příspěvek na péči o seniora

Nárok na příspěvek na péči o seniora je stanoven zákonem o sociálních službách. Nárok na příspěvek vzniká tzv. pečující osobě, která z důvodu nepříznivého zdravotního stavu poskytuje pomoc osobě jiné. Příspěvek vám tedy náleží jen v případě, že o seniora pečujete sami. Pokud je opečovávaná osoba umístěna do lůžkového sociálního zařízení, je v nemocnici nebo v domově sociální péče, nárok na příspěvek vám nevzniká, naopak se vyplácí příslušnému zařízení. Příspěvek lze použít i na ošetřovatelskou službu či osobní pečovatelku.

Na co lze použít příspěvek na péči?

Příspěvek hradí náklady pečující osobě blízké, asistenta sociální péče, registrovaného poskytovatele sociálních služeb či speciální lůžkové zdravotnické zařízení hospicového typu.

Aspekty, které se při schvalování příspěvku na péči o seniora posuzují:

 • mobilita,
 • orientace pomocí zraku a sluchu,
 • komunikace,
 • samostatnost ve stravování,
 • oblékání a obouvání,
 • tělesná hygiena (např. při nočním pomočování),
 • výkon fyziologické potřeby (např. problém s inkontinencí stolice),
 • schopnost dodržování předepsaného léčebného režimu,
 • osobní aktivity,
 • zvládání péče o domácnost.

Stupeň závislosti je pak stanoven na základě počtu aktivit z výše uvedeného seznamu, resp. potřeb, které osoba vyžadující péči nezvládá (platí pro osoby starší 18 let):

 • I. stupeň (3 až 4 potřeby) = lehká závislost,
 • II. stupeň (5 až 6 potřeb) = středně těžká závislost,
 • III. stupeň (7 až 8 potřeb) = těžká závislost,
 • IV. stupeň (9 až 10 potřeb) = úplná závislost.
Od stupně závislosti se dále odvíjí výše měsíčního příspěvku:
 • I. stupeň = 880 Kč pro pečující fyzickou osobu,
 • II. stupeň = 4 400 Kč pro pečující fyzickou osobu,
 • III. stupeň = 12 800 Kč pro pečující fyzickou osobu, resp. 8 800 Kč/měsíčně pro zařízení,
 • IV. stupeň = 19 200 Kč pro pečující fyzickou osobu, resp. 13 200 Kč/měsíčně pro zařízení.

O příspěvek na péči o osobu blízkou se žádá na úřadu práce (ÚP), který ho i následně vyplácí, nebo přes datovou schránku. Připravte se na poměrně dlouhou schvalovací lhůtu – úřad práce má na vyřízení žádosti 60 dnů, okresní správa sociálního zabezpečení, která zjišťuje zdravotní stav seniora a stanovuje výši příspěvku, pak dalších 45 dnů. To znamená, že od podání žádosti do vydání rozhodnutí může uplynout až 105 dnů.

Příspěvek na zvláštní pomůcku

Lidem se zdravotním postižením, včetně seniorů, vzniká rovněž nárok na příspěvek na zvláštní kompenzační pomůcku. Jedná se o pomůcku potřebnou při tělesném, sluchovém či zrakovém postižení, ale také při těžké a hluboké mentální retardaci. Na pořízení zvláštní zdravotní pomůcky v hodnotě do 10 000 Kč je nárok, až na výjimky, pouze v případě, že má posuzovaná osoba (včetně společně posuzovaných osob) příjem nižší, než je osminásobek životního minima. Počítat je nutné i s 10% spoluúčastí na nákladech.

U pomůcek v hodnotě nad 10 000 Kč je spoluúčast taktéž 10 %, ale krajská pobočka ÚP ji může snížit. Minimální spoluúčast však činí 1 000 Kč. Maximální výše tohoto příspěvku je 350 000 Kč, resp. 400 000 Kč, pokud jde o plošinu pro postižené. Příspěvek na pořízení speciálního automobilu se stanovuje podle příjmu žadatele a činí maximálně 200 000 Kč při příjmu nižším, než je osminásobek životního minima jednotlivce či rodiny. Postižení musí být dlouhodobé (trvající minimálně jeden rok).

Nárok na příspěvek na zvláštní pomůcku mají osoby:

 • s těžkou vadou nosného nebo pohybového ústrojí,
 • s těžkým sluchovým postižením,
 • s těžkým zrakovým postižením.

Jak zažádat o příspěvek na péči o seniora?

Řízení o schválení příspěvku na péči se zahajuje na základě písemně podané žádosti na tiskopisu. Žádost se podává na kontaktním pracovišti Úřadu práce ČR v místě trvalého bydliště žadatele. Příspěvek není určen k úhradě pohonných hmot ani zdravotních či jiných zvláštních pomůcek. Pobírání příspěvku není časově omezeno, celou situaci pravidelně přezkoumává posudkový lékař.

Invalidní důchod a příspěvek na péči

Osoby odkázané na péči někoho jiného také mají nárok na invalidní důchod.

Žádost o příspěvek na péči o seniora musí zahrnovat:

 • formuláře Oznámení o poskytovateli pomoci – označení fyzické nebo právnické osoby, která bude osobě poskytovat pomoc,
 • uvedení preferovaného způsobu výplaty příspěvku,
 • dokladu o příjmu oprávněné osoby a společně posuzovaných osob za předchozí kvartální období.

Péče o seniora a inkontinence

Zdravotní potíže mohou doprovázet i problémy s nechtěným únikem moči, a to kvůli povolenému svalstvu v oblasti pánevního dna. Důležité je vybrat správné inkontinenční pomůcky, například inkontinenční kalhotky, vlhčené ubrousky, absorpční podložky a další. Jestliže si nejste jisti, která z nabízených pomůcek bude nejlépe padnout, vyzkoušejte vzorky zdarma.

Přečtěte si více o pomoci svým blízkým: