Zdá se, že se nacházíte v <country>

Přejděte na své místní stránky TENA a získejte informace platné pro váš trh.

Zásady ochrany osobních údajů

Předpis o ochraně osobních údajů
 
Společnost Essity (dále jen „Essity“ nebo „my“) bere ochranu osobních údajů vážně. Tento předpis o ochraně osobních údajů popisuje, jakým způsobem společnost Essity jako správce údajů ve smyslu Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (General Data Protection Regulation, dále jen „GDPR“) a Nařízení o soukromí a elektronických komunikacích (ePrivacy Regulation, dále jen „Nařízení o elektronických komunikacích“) shromažďuje a zpracovává osobní údaje a další informace o uživatelích.
 

1.      Kategorie osobních údajů a účely zpracování

Metadata

Naše webové stránky nebo aplikaci můžete používat, aniž byste nám poskytli jakékoliv své osobní údaje. V takovém případě bude společnost Essity shromažďovat pouze následující údaje vyplývající z vašeho užívání:

webová stránka, ze které jste na naše stránky přišli, datum a čas návštěvy, objem přenášených dat, statut přenosu, typ webového prohlížeče, IP adresa, operační systém a rozhraní, jazyk a verze softwaru prohlížeče.

Přístup na naše webové stránky nebo do aplikace vám bude umožněn na základě vaší IP adresy.Jakmile již IP adresa nebude pro tento účel nutná, zkrátíme vaši IP adresu tak, že z ní odstraníme poslední oktet. Metadata, včetně vaší zkrácené IP adresy, budou používána ke zlepšení kvality a služeb v rámci našich webových stránek nebo aplikace prostřednictvím analýzy uživatelského chování našich uživatelů.

Uživatelský účet

Pokud si na našich webových stránkách nebo v naší aplikaci vytvoříte uživatelský účet, můžete být požádáni o poskytnutí osobních údajů, jako je například: jméno, poštovní adresa, e-mailová adresa, zvolené heslo, telefonní číslo, informace ohledně bankovního účtu, informace o platební kartě, fakturační a doručovací adresa, zájem o vybrané výrobky/služby (dobrovolné), žádost o zasílání marketingových e-mailových zpráv (dobrovolné). Společnost Essity tyto osobní údaje zpracovává, abychom vám mohli v rozsahu povoleném příslušnými právními předpisy poskytovat naše služby a marketingové materiály a analyzovat vaše zájmy pro marketingové účely.

Objednávky výrobků

Pokud si prostřednictvím našich webových stránek nebo aplikace objednáváte nějaký výrobek, shromažďuje a zpracovává společnost Essity o vaší osobě následující osobní údaje: informace o vašem účtu, typ a množství výrobku, kupní cena, datum objednávky, stav objednávky, vratky výrobků, žádosti v rámci péče o zákazníky. Společnost Essity tyto osobní údaje zpracovává za účelem realizace smluvního vztahu a objednávky výrobku, poskytnutí služeb péče o zákazníky, plnění zákonných povinností, obhajoby, prokázání a uplatnění právních nároků a marketingu přizpůsobeného potřebám spotřebitele.

Loterie

Pokud se účastníte nějaké loterie, společnost Essity o vaší osobě shromažďuje a zpracovává následující osobní údaje: jméno, poštovní adresa, e-mailová adresa, datum přihlášení, datum vylosování jako vítěze, cena, odpovědi na kvíz. Společnost Essity zpracovává tyto osobní údaje pro účely realizace loterie, informování vítěze, doručení ceny vítězi, realizace akce a marketingu.

Údaje o zdravotním stavu

Objednáte-li nějaké výrobky, může společnost Essity shromažďovat a zpracovávat také informace o vašem zdravotním stavu, které vyplývají z objednaného výrobku. Údaje o zdravotním stavu představují citlivé údaje ve smyslu GDPR a společnost Essity podniká veškeré nezbytné kroky, aby tyto citlivé údaje ochránila, jak to vyžaduje zákon. Na základě vašeho souhlasu společnost Essity shromažďuje a zpracovává údaje o vašem zdravotním stavu výhradně pro účely realizace smluvního vztahu a pro účely objednávky výrobku, poskytování služeb péče o zákazníky, dodržování zákonných povinností, obhajoby, prokázání a uplatnění právních nároků a pro účely marketingu přizpůsobeného vašim potřebám.

2.      Třetí strany

·        Předávání údajů poskytovatelům služeb

Společnost Essity může k poskytování vybraných služeb angažovat externí poskytovatele služeb, kteří pro ni jednají jako zpracovatelé údajů, například poskytovatele služeb spojených s webovými stránkami, poskytovatele marketingových služeb nebo poskytovatele služeb IT podpory. Při poskytování těchto služeb mohou mít externí poskytovatelé služeb přístup k vašim osobním údajům a/nebo je mohou zpracovávat.

Požadujeme, aby tito externí poskytovatelé služeb zavedli a prováděli bezpečnostní opatření s cílem zajistit soukromí a bezpečnost vašich osobních údajů.

·        Ostatní příjemci

Společnost Essity může v souladu s platnými právními předpisy o ochraně osobních údajů předávat osobní údaje orgánům činným v trestním řízení, státním orgánům, právním poradcům, externím konzultantům nebo obchodním partnerům. Pokud dojde k fúzi nebo akvizici podniků, mohou být osobní údaje předány třetím stranám, které se na této fúzi či akvizici podílejí.

·        Předávání osobních údajů do zahraničí

Osobní údaje, které o vás shromažďujeme nebo přijímáme, mohou být předávány příjemcům nacházejícím se v Evropském hospodářském prostoru (dále jen „EHP“) nebo mimo něj a tito příjemci je mohou zpracovávat. Jedná se o země, jejichž seznam je uveden na stránkách http://ec.europa.eu/justice/data-protection/international-transfers/adequacy/index_en.htm, které z pohledu evropského práva na ochranu osobních údajů poskytují odpovídající úroveň ochrany. Další příjemci se mohou nacházet v dalších zemích, které z pohledu evropského práva na ochranu osobních údajů neposkytují odpovídající úroveň ochrany. Společnost Essity přijme veškerá nezbytná opatření, aby zajistila, že předávání údajů mimo EHP bude odpovídajícím způsobem zabezpečeno, jak je požadováno platnými právními předpisy o ochraně osobních údajů. Při předávání údajů do zemí, které neposkytují odpovídající úroveň ochrany osobních údajů, provádíme odpovídající bezpečnostní opatření, jako jsou standardní doložky o ochraně osobních údajů, stanovené Evropskou komisí nebo dozorovým orgánem, schválené etické kodexy spolu se závaznými a vymahatelnými povinnostmi příjemce nebo schválené certifikační mechanizmy spolu se závaznými a vymahatelnými povinnostmi příjemce. Pokud máte zájem o kopii těchto příslušných bezpečnostních opatření, můžete se na nás obrátit způsobem uvedeným níže v bodu 7 (Kontaktujte nás).

 

3.      Právní základ zpracování údajů

 

Vaše osobní údaje můžeme zpracovávat na následujícím právním základě:

 

·        udělili jste souhlas se zpracováním svých osobních údajů pro jeden či více konkrétních účelů;

·        toto zpracování je nezbytné k plnění smlouvy, které jste stranou, nebo k podniknutí kroků na vaši žádost před uzavřením smlouvy;

·        toto zpracování je nezbytné za účelem dodržení zákonné povinnosti, které podléháme;

·        toto zpracování je nezbytné za účelem ochrany vašich důležitých zájmů a důležitých zájmů jiné fyzické osoby;

·        toto zpracování je nezbytné k plnění úlohy realizované ve veřejném zájmu nebo při uplatňování nám daného oprávnění;

·        toto zpracování je nezbytné pro účely legitimních zájmů, které my nebo třetí strana sledujeme, vyjma případů, kdy před těmito zájmy mají přednost vaše zájmy nebo základní práva a svobody, na základě kterých je vyžadována ochrana osobních údajů, zejména pokud jste nezletilá osoba;

·        další platné zákonné požadavky pro zpracování údajů, zvláště pak ustanovení právního řádu členského státu;

 

Vaše citlivé osobní údaje můžeme zpracovávat na následujícím právním základě:

 

·        udělili jste výslovný souhlas se zpracováním svých citlivých osobních údajů pro jeden či více konkrétních účelů;

·        toto zpracování je nezbytné pro účely plnění závazků a uplatňování konkrétních práv společnosti Essity nebo subjektu údajů v oblasti pracovního práva a sociálního zabezpečení a sociální ochrany;

·        toto zpracování se týká osobních údajů, které subjekt údajů prokazatelně sdělí;

·        toto zpracování je nezbytné k prokázání, uplatnění nebo obhajobě právních nároků nebo všude tam, kde soudy uplatní svoji soudní pravomoc;

Poskytnutí vašich osobních údajů je nutné z důvodu zákonné či smluvní povinnosti nebo je nezbytné k uzavření smlouvy s vaší osobou či k tomu, abyste od nás mohli obdržet služby/výrobky, které jste si vyžádali, nebo tyto údaje poskytujete dobrovolně.

Neposkytnutí vašich osobních údajů pro vás může mít určité nevýhody, například se může stát, že nebudete moci obdržet určité výrobky a služby. Není-li však uvedeno jinak, nebude pro vás mít neposkytnutí vašich osobních údajů žádné právní důsledky.

4.      Jaká máte práva a jakým způsobem můžete svá práva uplatnit?

Pokud jste udělili svůj souhlas s určitým zpracováním a použitím svých osobních údajů, můžete tento souhlas s účinností do budoucna kdykoliv odvolat. Dále můžete vznést námitku proti zpracování svých osobních údajů pro marketingové účely, aniž by vám tím vznikly jiné náklady než náklady na přenos podle základních tarifů.

V souladu s příslušnými zákony o ochraně osobních údajů máte právo (i) vyžádat si přístup ke svým osobním údajům, (ii) vyžádat si opravu svých osobních údajů, (iii) vyžádat si výmaz svých osobních údajů, (iv) vyžádat si omezení zpracování svých osobních údajů, (v) požádat o přenositelnost údajů, (vi) vznést námitku proti zpracování svých osobních údajů (včetně námitky proti profilování) a (vii) vznést námitku proti automatizovanému rozhodování (včetně profilování).

Pokud si přejete uplatnit svá práva, kontaktujte nás způsobem uvedeném níže v bodu7 (Kontaktujte nás).

Máte-li nějakou stížnost, můžete ji podat u příslušného dozorového orgánu pro ochranu osobních údajů.

5.      Cookies a další technologie sledování

Tyto webové stránky nebo aplikace využívají soubory označované jako cookies. Podrobnější informace naleznete v našemPředpisu o používání souborů cookiena adresehttp://www.tenacz.cz/cookies.

 

6.      Jak dlouho vaše osobní údaje uchováváme?

Vaše osobní údaje budou uchovávány po dobu nezbytně nutnou k tomu, aby vám mohly být poskytnuty služby a výrobky, které jste si vyžádali. Jakmile náš vztah skončí, vaše osobní údaje buď vymažeme, nebo je budeme anonymizovat, ledaže by se na ně vztahovaly zákonné požadavky na jejich uchování (například pro daňové účely). Vaše kontaktní údaje a informace o vašem zájmu o naše výrobky nebo služby můžeme uchovávat po delší časové období, pokud jste společnosti Essity dovolili zasílat vám marketingové materiály. Příslušné právní předpisy nám dále mohou ukládat povinnost uchovávat vaše osobní údaje po dobu 10 let od příslušného zdaňovacího období. Vaše osobní údaje můžeme uchovávat i po skončení našeho smluvního vztahu v případě, že jsou nezbytné ke splnění povinností vyplývajících z platných právních předpisů nebo že je potřebujeme k tomu, abychom prokázali, uplatnili nebo obhájili právní nárok, a to pouze v rozsahu, v jakém tyto údaje potřebujeme. Pokud to bude možné, omezíme zpracování vašich osobních údajů po skončení smluvního vztahu pouze na takto vymezené účely.


7. Oznámení o zpracování osobních údajů pro osoby, které si objednaly vzorek produktu značky TENA prostřednictvím infolinky nebo které jejím prostřednictvím vznesly dotaz

Obrátíte-li se na infolinku značky TENA, bude společnost Essity Czech Republic s.r.o., se sídlem Sokolovská 100/94, 186 00 Praha 8 – Karlín, IČ 485 36 466, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 19108, (dále jen „Essity“) zpracovávat jako správce osobních údajů některé Vaše osobní údaje, které jí poskytnete podle okolností buď v souvislosti s Vaším dotazem nebo v souvislosti s Vaší objednávkou vzorku inkontinenční pomůcky značky TENA.

Za účelem vyřízení Vaší objednávky vzorku inkontinenční pomůcky značky TENA a za účelem kontroly, zda Vám vzorek objednané inkontinenční pomůcky nebyl v posledních 12 měsících již jednou poskytnut bezplatně, bude společnost Essity ve spolupráci s dalšími zpracovateli zpracovávat údaje o Vašem jménu, příjmení, objednaném vzorku inkontinenční pomůcky značky Tena a Vaší doručovací adrese, na kterou Vám bude objednaný vzorek odeslán.

Za účelem vyřízení Vašeho dotazu nebo požadavku bude společnost Essity ve spolupráci s dalšími zpracovateli zpracovávat údaje, které jí v této souvislosti telefonicky poskytnete, zejména údaje o Vašem jménu, příjmení a případně údaje o Vaší doručovací adrese, e-mailové adrese nebo telefonním čísle, na které Vám bude případně dodatečně zaslána nebo sdělena odpověď na Váš dotaz.

Tyto osobní údaje společnost Essity zpracovává v souladu s příslušnými právními předpisy na ochranu osobních údajů, včetně Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (tzv. GDPR), a to k vyřízení Vaší objednávky nebo Vašeho dotazu, za účelem dodržování povinností uložených společnosti Essity právními předpisy a za účelem dosažení jejích legitimních zájmů, a to po dobu trvání uvedených účelů, nejdéle však po dobu stanovenou právními předpisy.

V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů máte právo na přístup k osobním údajům, které o Vás společnost Essity zpracovává, a právo požadovat jejich opravu, výmaz či omezení jejich zpracování, jakož i právo na jejich přenositelnost. 

Proti zpracování Vašich osobních údajů, které společnost Essity provádí za účelem naplnění legitimního zájmu, máte právo podat námitku.

Svá práva můžete uplatnit odesláním písemné žádosti na adresu uvedenou v sekci Kontaktuje nás. Na tuto adresu můžete směřovat také veškeré dotazy a stížnosti, které se týkají zpracování Vašich osobních údajů společností Essity. 

Stížnost na zpracování Vašich osobních údajů můžete podat také u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

 

8.      Kontaktujte nás

Pokud máte nějaké připomínky nebo dotazy ohledně tohoto Předpisu o ochraně osobních údajů, kontaktujte nás, prosím:

Essity Czech Republic, s.r.o., Sokolovská 100/94; Praha 8, 186 00. Tel.: 800 111 121