Zdá se, že se nacházíte v <country>

Přejděte na své místní stránky TENA a získejte informace platné pro váš trh.

Udržitelnost

Udržitelnost je definována jako "Schopnost uspokojit základní potřeby dneška, tak aby se neomezovali základní potřeby budoucích generací". Udržitelnost je hlavní princip ve všech odvětvích naší práce.

viz Brundtlandtova studie "Naše společná budoucnost" (1987)


Naše politika udržitelnosti

Společnost Essity vytváří hodnoty pro naše akcionáře a zvyšuje kvalitu života našich zaměstnanců. Přispívá k ekonomickému a sociálnímu růstu zákazníků a dodavatelů v námi zastoupených zemích. Essity klade velký důraz na obnovitelnost a recyklaci výrobního materiálu a usiluje o ekologickou šetrnost výrobků a dopravy. To vše pro uspokojení potřeb svých zákazníků s ohledem na funkčnost, hospodárnost, bezpečnost a šetrnost k životnímu prostředí. Naše zásady:

  • Essity jedná ve shodě s nejvyššími celospolečenskými potřebami a v plném souladu s vhodnými regulačními požadavky. Essity zastává udržitelný rozvoj svých aktivit a bere v potaz všechny ekonomické, ekologické a sociální důsledky.
  • Essity zastává transparentní a otevřenou politiku komunikace ve svých ekologických a sociálních praktikách. Usiluje o dialog se svými akcionáři a tím přispívá ke globálnímu růstu. Essity požaduje stejně otevřenou politiku i od svých dodavatelů a subdodavatelů.
  • Essity vyhodnocuje dopad svých produktů na životní prostředí v různých stádiích jejich životnosti, do tohoto procesu zahrnuje také dodavatele a subdodavatele.
  • Essity podporuje ve své organizaci odpovídající Ekologický systém managementu. Essity souvisle kontroluje a zhodnocuje své plány a cíle s ohledem na globální dopady na životní prostředí.
  • Essity usiluje o bezpečné a rovné pracovní podmínky pro své zaměstnance. Všechny pobočky musí striktně dodržovat národní zákony a kolektivní smlouvy. Essity aktivně podporuje zlepšování zdravotních a bezpečnostních podmínek na pracovišti.

Životní cyklus našich výrobků

Rychlý růst
Časy se mění a s nimi i náš přístup k výrobě. Opravdu komplexní pohled na výrobek vyžaduje vzít v úvahu všechny fáze životního cyklu daného výrobku. To znamená, že shromažďujeme informace od samého počátku těžby přírodních zdrojů potřebných pro naši výrobu (ropa, těžební průmysl, lesní hospodářství apod.), což zahrnuje i všechny další faktory životního koloběhu výrobku. Jeho výrobu, zpracování, přepravu, spotřebu a likvidaci. Tento komplexní pohled nám zabraňuje v přesouvání ekologické zátěže z jednoho životního cyklu do druhého.

Hodnocení životního cyklu
Ke studiu životního cyklu výrobku používáme světově uznávanou metodologii zvanou Hodnocení životního cyklu (Life Cycle Assessment - LCA). ISO normy, 14040 - 14044, ustanovují principy a struktury pro uplatňování LCA.

Více jak deset let uplatňuje TENA ve své výrobě tyto principy Hodnocení životního cyklu (LCA). Počátkem devadesátých let jsme začali vyvíjet vnitřní databázi LCA a v současné době vyžadujeme u každého nového výrobku LCA jako nedílnou součást výrobního procesu.

Ochrana našich přírodních zdrojů
Výsledky LCA brzy ukázaly, že největší životní zátěž leží na začátku výroby, tedy na těžbě surovin. V důsledku toho jsme v neustálém kontaktu s našimi dodavateli a používáme materiál především s ohledem na efektivnost využití, což však nemá negativní vliv na kvalitu výrobku.


Označování ekologicky šetrných výrobků

Dopad na životní prostředí
U všech svých výrobků používá Essity k hodnocení dopadů na životní prostředí metodologii LCA (viz výše). To nám zaručuje širší perspektivu pohledu na negativní dopady na životním prostředí a napomáhá k tomu, aby naše výroba byla ekologicky šetrná. Výsledky LCA mohou být využity jako vzor pro označování ekologicky šetrných výrobků (Environmental Product Declarations - EPD). EPD je mezinárodní označení vzcházející z mezinárodní normy ISO 14025. Každá skupina našich výrobků je opatřena listinou popisující použité výrobní materiály. Některá data vycházejí rovněž z metodologie LCA.


Přehled naší logistiky

Struktura efektivní přepravy
Věříme, že efektivní přepravní systém je nedílnou součástí naší ekologické politiky. Neustále se snažíme vyvíjet a zlepšovat náš logistický systém:

  • konstrukce našich výrobků nám umožňuje co nejefektivnější využití materiálu. To znamená maximální využití přepravního prostoru.
  • Sestavení efektivního distribučního systému a zajištění toho, že přepravní prostor je plně využit.
  • Zajištění vysokého standardu služeb a synchronizace objednávek nám umožňuje udržovat nízký počet transportů.
  • Výběr dodavatelů z geograficky dostupných oblastí.
  • Odpovědné plánování dodávek výrobního materiálu od našich dodavatelů nám umožňuje efektivně využívat jejich přepravní prostředky.

Zásady balení a recyklace výrobků

Nezbytnost balení výrobků
Balení výrobku přispívá k jeho bezpečnému uchování a trvanlivosti. Pokud se výrobek poškodí a nemůže být náležitě použit, je zbytečně vynaložené nejen veškeré úsilí, ale i energie na jeho výrobu. Evropská legislativa předepisuje závazné standardy na balení výrobků (Packaging Directive).

Kdo odpovídá za recyklaci výrobku?
Ve většině zemí Evropy je za sběr a recyklaci obalového materiálu odpovědný výrobce. Z toho vyplývá, že společnost, která uvede na trh výrobek, je finančně odpovědná za co nejefektivnější a ekologicky nejšetrnější způsob jeho recyklace. Sběr a recyklace je obvykle zajišťována neziskovou organizací, jejíž logo je uvedeno na obalu výrobku, např. Zelený bod.

Jak poznáme rozdíl
Essity je téměř ve všech zemích Evropy zapojena do systému Zelený bod. To znamená, že se podílíme na financování recyklace našich obalových materiálů. Také se zavazujeme k plnění evropských předpisů (EU Packaging and Packaging Waste Directive) tím, že pečlivě vyvíjíme produkty, vybíráme naše dodavatele a použitý materiál.


Používaný výrobní materiál

Co obsahují naše pomůcky?
Inkontinenční pomůcky značky TENA zpravidla obsahuje následující materiály: absorpční jádro, což je mix buničiny a vysoce absorpčního polymeru, propustnou netkanou vrstvu a tenkou vrstvu polyethylenu nebo ochranou vrstvu, která propouští vzduch.

Jednotlivé vrstvy jsou slepeny tenkou vrstvou lepidla. Dále jsou přidávány neprosakující vrstvy, které obsahují podélná elastická vlákna a gumové pásky. Pomůcky jsou fixovány např. lepicí páskou, řemínky, háčky a poutky.

Stručný popis použitých materiálů
Buničina se vyrábí ze dřeva a obsahuje vlákna celulózy. Jedná se o obnovitelný a biologicky odbouratelný přírodní materiál a pravidelně tvoří více jak polovinu hmoty výrobku. Aby se docílilo maximálních absorpčních vlastností je buničina bělená. Pří bělícím procesu se nepoužívá chlór (Elementary Chlorine Free - ECF).

Vysokoabsorpční polymer - superabsorbent (SAP)
Super absorpční polymer se získává ve formě malých bílých částeček, které mají schopnost absorbovat a zadržet velké množství moči. Tento polymer se získává zahuštěním polyakrylátu a vyrábí se z ropy.

Netkaná vrstva
Netkaná vrstva je materiál podobný textilu, jehož vlákna jsou jemná nebo hrubá, umělá nebo přírodní. Netkaná vrstva se vyrábí několika způsoby v různých tloušťkách. Pomůcky TENA většinou používají dva typy netkané vrstvy, buď spunbond nebo thermobond.

Tenká vrstva polyethylenu
Vrstva polyethylenu funguje v našich výrobcích jako plynulá zábrana. Polyethylenová vrstva může být laminována spolu s netkanou vrstvou a tvořit spodní potah některých TENA výrobků.

Tavné nebo obyčejné lepidlo
Spojovací hmota používaná k lepení jednotlivých složek se nazývá "hotmelt" a skládá se z polymerů a pryskyřic. Používané pryskyřice jsou zcela syntetické.

Elastická vlákna
Elastická vlákna užívaná ve výrobcích TENA se vyrábí buď z polyisoprenu nebo z polyurethanu. Oba materiály se vyrábí z ropy nebo zemního plynu. Pomůcky TENA neobsahují kaučuková vlákna.


Likvidace odpadu

A co potom?
Pomůcky TENA jsou přizpůsobeny jakékoliv metodě zpracování odpadu. Hygienické výrobky vykazují nízké procento úplné recyklovatelnosti a strategie tříděného odpadu jsou v tomto odvětví málo účinné.


Krátký přehled možností jak likvidovat odpad:

Skládka
Nejrozšířenějším způsobem, jak se zbavovat odpadu, stále zůstává skládka. Na skládkách mohou vznikat nejrůznější nebezpečné plyny (např. oxid uhličitý a metan), a proto se tento způsob likvidace odpadu řadí mezi nejméně vhodné. Tím, že se v tomto případě ignoruje možnost recyklace materiálů, zde dochází k nešetrnému zacházení s přírodními zdroji. Evropská legislativa se v současnosti snaží tento způsob likvidace minimalizovat, popř. zcela odstranit.

Spalování a obnovitelné zdroje
Spalování a obnovitelnost zdrojů použitých při výrobě patří jednoznačně k preferovaným strategiím likvidace odpadu. Polovina našich výrobků je vyrobena z buničiny, která je v konečném výsledku využívána jako biopalivo. Pokud tímto biopalivem nahrazujeme fosilní paliva, je tento postup velice šetrný k životnímu prostředí. Naše inkontinenční pomůcky neobsahují žádné nebezpečné materiály nebo chemikálie poškozující životní prostředí.

Kompostování
Především nedoporučujeme žádné domácí kompostování použitých hygienických výrobků. Může při něm docházet k úniku zbytkových látek z léčiv a nebezpečných mikrobiologických látek, což je v některých zemích protizákonné. V průmyslové oblasti je kompostování inkontinečních výrobků velice složité. Odstraňování plastových součástí vyžaduje zavádění nových technologií a to zvyšuje spotřebu energie. Biozplynování jako náhrada kompostování. Při tomto procesu vzniká metan, který může být energeticky využit.


Jednorázové pomůcky vs. pomůcky na více použití

Jaká jsou pro a proti?
Je otázka, zda-li jsou výrobky na více použití ekologicky šetrnější než jednorázové. Některé studie se vysloveně zaměřily na srovnávání dopadů na životní prostředí. Nicméně negativní dopad každého výrobku musí být posuzován v kontextu hodnocení životního cyklu daného výrobku. To znamená od použitého materiálu, přes zpracování, spotřebu až po likvidaci. Pokud zohledníme pouze jedno ekologické kritérium při výrobě (např. množství pevného odpadu), zanedbáme tak důležité faktory jako je znečištění ovzduší, vod nebo plýtvání energií.

Nezávislý pohled
V roce 2005 byla ve Velké Británii zveřejněna zpráva LCA srovnávající ekologickou šetrnost mezi látkovými plenami a jednorázovými pomůckami. Z hlediska dopadů na životní prostředí nelze prokázat větší škodlivost ani jednorázových ani látkových výrobků. Obě volby způsobují emise a využívají vodu, energii a suroviny. Výsledek studie potvrdil, že při výrobě látkových výrobků se spotřebuje a znečistí více vody než při výrobě jednorázových. To s sebou nese větší množství pevného odpadu a větší spotřebu surovin.

Poslední argument
Výhody jednorázových pomůcek jak pro pacienty, tak pro instituce jsou rozhodující. Moderní jednorázové pomůcky jsou vysoce absorpční s výjimečně suchým povrchem, což snižuje výskyt kožního podráždění u pacientů. Nepropouští nepříjemný zápach a výrazně snižují spotřebu energie, která by se vynaložila na praní. To zároveň snižuje celkové náklady zdravotnických zařízení.

Zpět

What are cookies?

Lorem ipsum dolor sit amet lorem ipsum dolor sit amet lorem ipsum dolor sit amet.