Zdá se, že se nacházíte v <country>

Přejděte na své místní stránky TENA a získejte informace platné pro váš trh.

Podmínky používání

Právní ujednání
 
Všechny názvy, loga a obchodní značky jsou majetkem společnosti SCA, jejích poboček, přidružených společností nebo společných podniků © 15.10.2000 SCA Group. Všechna práva vyhrazena. Používání a návštěva našich webových stránek se řídí těmito Právními ujednáními. Pro bližší informace si přečtěte naši Politiku ochrany osobních dat.
 
PŘED POUŽITÍM NAŠICH STRÁNEK SI TYTO PODMÍNKY PROSÍM PEČLIVĚ PŘEČTĚTE.
 
Společnost SCA Hygiene Products, s.r.o., ("SCA") poskytuje tyto webové stránky ("stránky") jako službu pro své zákazníky a obsah těchto stránek může být použit jen výhradně pro informační účely.
 
Stahování jednotlivých materiálů podléhá níže uvedeným podmínkám.
 
Stahováním jakýchkoliv materiálů z našich stránek se zavazujete k respektování těchto podmínek. Pokud s těmito podmínkami nesouhlasíte, tyto materiály si nestahujte.
 
Vlastnictví ochranných známek
 
Všechny názvy, loga a obchodní značky jsou majetkem společnosti SCA, jejích poboček, přidružených společností nebo společných podniků.
 
Obchodní názvy a značky SCA mohou být používány pouze v souladu s Právním ujednáním nebo s předchozím souhlasem SCA.
 
Jakékoliv užití obchodní značky SCA pro propagaci výrobků SCA vyžaduje výslovné potvrzení o souhlasu SCA s tímto užitím.
 
Vlastnická práva a licence
 
Společnost SCA si vyhrazuje autorská práva na celý obsah těchto stránek a to jak na design, text, software, obrázky, zvukové nahrávky, grafiku či uspořádání. Obsah těchto stránek je chráněn podle českého autorského zákona a mezinárodních úmluv, jichž je Česká Republika účastna. Používání těchto stránek, včetně jejich obsahu, v rozporu s autorským zákonem nebo v rozporu s jinými právními předpisy, je občanskoprávně i trestněprávně postižitelné.
 
Obsah těchto stránek se nesmí pozměňovat, kopírovat, šířit, reprodukovat, stahovat, nesmí se prodávat v jakékoli formě nebo jakýmikoli prostředky, ať již vcelku nebo po částech pokud k tomu společnost SCA nedá výslovné svolení. Je možné si stáhnout pouze jednu kopii informací na Váš osobní počítač pro osobní, domácí nebo nekomerční použití (pokud není jinak specifikováno společností SCA).
 
Informace nesmí být kopírovány, napodobovány nebo používány pro žádné komerční využití. Nesmí být z nich odstraněny žádné doložky o autorských právech nebo ochranných známkách, ani žádné jiné související doložky. Použitím těchto stránek souhlasíte, že budete Vy, i zaměstnanci Vaší organizace předcházet jakémukoliv nelegálnímu užití obsahu těchto stránek.
 
Produkty a procesy společnosti SCA jsou chráněny patenty a jsou předmětem dalších obchodních tajemství a vlastnických práv.
 
Podmínky uživatelů stránek
 
Odešlete-li jakoukoliv informaci nebo materiály na stránky, včetně komentářů, dat, dotazů, připomínek a podobně, tak tato komunikace není a nebude považována za důvěrnou nebo chráněnou. Společnost SCA se nezavazuje k žádné zvláštní odpovědnosti ohledně této komunikace.
 
Materiál odeslaný na tyto stránky může být uveřejněn, kopírován, šířen, vyvěšen, publikován, tedy začleněn do těchto stránek a použit společností SCA pro komerční a nekomerční účely.
 
Jakmile prostřednictvím stránek poskytnete své osobní údaje společnosti SCA, dáváte tím souhlas k jejich shromažďování, zpracování a použití za účelem nabízení zboží či produktů, zlepšení služeb SCA, nebo za účelem splnění smluv, a to po dobu nezbytně nutnou k dosažení či naplnění tohoto účelu. Tento souhlas zahrnuje i právo SCA přenášet tyto informace třetí straně nebo je umístit na internet.

What are cookies?

Lorem ipsum dolor sit amet lorem ipsum dolor sit amet lorem ipsum dolor sit amet.