Přehled právních ujednání

Právní ujednání

Všechny názvy, loga a obchodní značky jsou majetkem společnosti Essity, jejích poboček, přidružených společností nebo společných podniků © 15.10.2000 SCA Group. Všechna práva vyhrazena. Používání a návštěva našich webových stránek se řídí těmito Právními ujednáními. Pro bližší informace si přečtěte naši Politiku ochrany osobních dat.

PŘED POUŽITÍM NAŠICH STRÁNEK SI TYTO PODMÍNKY PROSÍM PEČLIVĚ PŘEČTĚTE.

Společnost Essity Czech Republic, s.r.o., ("Essity") poskytuje tyto webové stránky ("stránky") jako službu pro své zákazníky a obsah těchto stránek může být použit jen výhradně pro informační účely.

Stahování jednotlivých materiálů podléhá níže uvedeným podmínkám.

Stahováním jakýchkoliv materiálů z našich stránek se zavazujete k respektování těchto podmínek. Pokud s těmito podmínkami nesouhlasíte, tyto materiály si nestahujte.

Vlastnictví ochranných známek

Všechny názvy, loga a obchodní značky jsou majetkem společnosti Essity, jejích poboček, přidružených společností nebo společných podniků.

Obchodní názvy a značky Essity mohou být používány pouze v souladu s Právním ujednáním nebo s předchozím souhlasem Essity.

Jakékoliv užití obchodní značky Essity pro propagaci výrobků Essity vyžaduje výslovné potvrzení o souhlasu Essity s tímto užitím.

Vlastnická práva a licence

Společnost Essity si vyhrazuje autorská práva na celý obsah těchto stránek a to jak na design, text, software, obrázky, zvukové nahrávky, grafiku či uspořádání. Obsah těchto stránek je chráněn podle českého autorského zákona a mezinárodních úmluv, jichž je Česká Republika účastna. Používání těchto stránek, včetně jejich obsahu, v rozporu s autorským zákonem nebo v rozporu s jinými právními předpisy, je občanskoprávně i trestněprávně postižitelné.

Obsah těchto stránek se nesmí pozměňovat, kopírovat, šířit, reprodukovat, stahovat, nesmí se prodávat v jakékoli formě nebo jakýmikoli prostředky, ať již vcelku nebo po částech pokud k tomu společnost Essity nedá výslovné svolení. Je možné si stáhnout pouze jednu kopii informací na Váš osobní počítač pro osobní, domácí nebo nekomerční použití (pokud není jinak specifikováno společností Essity).

Informace nesmí být kopírovány, napodobovány nebo používány pro žádné komerční využití. Nesmí být z nich odstraněny žádné doložky o autorských právech nebo ochranných známkách, ani žádné jiné související doložky. Použitím těchto stránek souhlasíte, že budete Vy, i zaměstnanci Vaší organizace předcházet jakémukoliv nelegálnímu užití obsahu těchto stránek.

Produkty a procesy společnosti Essity jsou chráněny patenty a jsou předmětem dalších obchodních tajemství a vlastnických práv.

Podmínky uživatelů stránek

Odešlete-li jakoukoliv informaci nebo materiály na stránky, včetně komentářů, dat, dotazů, připomínek a podobně, tak tato komunikace není a nebude považována za důvěrnou nebo chráněnou. Společnost Essity se nezavazuje k žádné zvláštní odpovědnosti ohledně této komunikace.

Materiál odeslaný na tyto stránky může být uveřejněn, kopírován, šířen, vyvěšen, publikován, tedy začleněn do těchto stránek a použit společností Essity pro komerční a nekomerční účely.

Jakmile prostřednictvím stránek poskytnete své osobní údaje společnosti Essity, dáváte tím souhlas k jejich shromažďování, zpracování a použití za účelem nabízení zboží či produktů, zlepšení služeb Essity, nebo za účelem splnění smluv, a to po dobu nezbytně nutnou k dosažení či naplnění tohoto účelu. Tento souhlas zahrnuje i právo Essity přenášet tyto informace třetí straně nebo je umístit na internet.

Ochrana osobních dat

Systém zpracování osobních údajů

Cílem společnosti Svenska Cellulosa Aktiebolaget Essity (Essity) je, aby se všichni jednotlivci, jejichž osobní data budou zpracovávána společností Essity, cítili absolutně bezpečně s ohledem k jejich soukromí.

Essity dodržuje národní zákony o ochraně soukromí, jež kontrolují shromažďování, zpracovávání a použití osobních údajů, jako je např. zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů , v platném znění. Zákon o ochraně osobních údajů upravuje podmínky shromažďování, zpracování a používání osobních údajů a společnost Essity se jím ve všech svých aktivitách řídí.

Essity se při zpracování osobních údajů řídí českým právním řádem. Máte právo na přístup ke svým osobním údajům. V případě, že jsou Vaše osobní údaje nepřesné nebo jinak neúplné, můžete kontaktovat společnost Essity a požadovat jejich opravu.

Osobní údaje, včetně jmen a adres, které poskytnete společnosti Essity, budou zpracovány jak elektronicky, tak manuálně. Osobní údaje které poskytnete, budou použity jak za účelem splnění Vaší objednávky, tak za účelem zlepšení produktů, nebo služeb Essity, případně za účelem nabízení zboží a služeb.

Za účelem splnění Vaší objednávky může Essity poskytnout Vaše osobní údaje (jako např. jméno, adresu nebo e-mailovou adresu) třetí straně, zejména distributorovi. V našem zastoupení Vám třetí strana dopraví zboží nebo Vás budou informovat o Vaší objednávce. Poskytnuté údaje také mohou být sdíleny s obchodními partnery, jak v rámci Evropské unie, tak mimo ni.

Podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo na přístup ke svým osobním údajům a na jejich opravu. Pokud zjistíte, nebo se domníváte, že Essity provádí zpracování Vašich osobních údajů, v rozporu s ochranou Vašeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, máte právo požádat Essity o vysvětlení a požadovat odstranění tohoto závadného stavu, zejména blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci Vašich osobních údajů.

Essity tyto právní předpisy respektuje a řídí se jimi při  plnění svých závazků. Pokud máte jakékoliv dotazy týkající se zpracování Vašich osobních údajů, můžete nás kontaktovat na adrese:

Essity Czech Republic, s. r. o.
Divize inkontinence - TENA
186 00 Praha 8, Sokolovská 94
Česká republika

Omezení odpovědnosti

Tento web, včetně jeho veškerého obsahu a informací, existuje v takové podobě, v jaké je a neposkytuje žádné záruky jakéhokoliv druhu. Obsah tohoto webu nezaručuje obchodní využitelnost ani vhodnost pro konkrétní účel nebo neporušení práv duševního vlastnictví. Pokud Essity zpřístupňuje odkaz na jiný web, nenese jakoukoliv odpovědnost za obsah těhto stránek.

Essity neodpovídá za to, že odkazovaný web obsahuje viry, případně jiné chyby, které by mohly poškodit Vaše počítačové zařízení a jeho příslušenství. To platí i v případě, že Essity byla upozorněna na možný výskyt takovýchto potíží.

Essity neodpovídá ani neručí za správnost a přesnost obsahu těchto informací, textů, grafiky, odkazů a jiných položek. Essity smí udělat jakékoliv změny k obsahu nebo k informacím, které jsou na těchto stránkách uvedeny a to bez předchozího upozornění. Essity se nijak nezavazuje k aktualizaci obsahu těchto stránek. 

Ostatní

Essity si vyhrazuje právo tato ustanovení kdykoliv změnit.

Essity si dále vyhrazuje právo na:

(1) Změnu těchto Právních ujednání.
(2) Kontrolu a změnu obsahu stránek. 
(3) Zrušení těchto stránek bez předchozího upozornění.

Pokud se jakákoliv část těchto Právních ujednání stane neplatnou nebo nezákonnou, a to z jakéhokoliv důvodu, nebude to mít vliv na zbývající část těchto ujednání a podmínek.

Používání cookies

Tato stránka používá cookies. V této části získáte informace o tom, jak se cookies používají a jak si je můžete nastavit. Také jak soubory cookie zachovat nebo odstranit.

Co jsou to cookie?

Cookies jsou určité informace z webových stránek uložené na pevný disk ve vašem počítači. Nejsou to počítačové programy, ale malé soubory, které umožňují webovým stránkám ukládat a zpřístupňovat informace o prohlížení webu uživatelem.

Většina webových stránek používá cookies, protože dělají z internetu skvělý zážitek pro uživatele. Cookies umožňují internetovým stránkam poskytovat personalizované služby (například zapamatování přihlašování, uložení produktů v nákupním košíku nebo zobrazení relevantního obsahu).

Existují různé druhy cookies: dočasné soubory cookies (nebo sezóní cookies) jsou vymazány po uzavření prohlížeče; trvalé soubory cookies jsou uloženy dokud nejsou aktivně vymazány nebo neskončí jejich platnost (která zavisí na tom, na jak dlouho jsou cookies na dané stránce naprogramovány).

Jak mohu odstranit cookie?

Většina prohlížečů je automaticky nastavena na akceptování cookies.

Můžete zakázat soubory cookies ve vašem prohlížeči, ale nezapomeňte, že pokud to uděláte, může dojít ke ztrátě mnoha funkcí, které jsou potřebné k správnému fungování webových stránek.

Pokud byste chtěli podrobnější informace o cookies navštivte www.aboutcookies.org, který obsahuje komplexní a nezávislé informace o tom, jak cookies zakázat pomocí nastavení prohlížeče, a jak vymazat již uložené cookies.

Chcete-li odstranit soubory cookies z vašeho mobilního telefonu, budete muset použít manuál k telefonu.

Tato stránka používá cookies, aby vám poskytovala personifikovaný přístup. Pokaždé, když použijete stránky, cookies jsou ukládány a/nebo zpřístupněny. Používané cookies jsou uvedeny níže.

Výkonnostní cookies - tyto cookies shromažďují informace o tom, jak uživatelé používají webové stránky, které navštěvují nejvíce. Neshromažďují informace, které identifikují návštěvu. Veškeré shromážděné informace se sčítají a jsou anonymní. Používají se pouze ke zlepšení fungování webových stránek.

Funkční cookies - tyto cookies umožňují webové stránce zapamatovat si volby, které provedete (jako vaše jméno, jazyk, region) a poskytují rozšířené osobní rysy. Tyto shromážděné informace mohou být anonymizované a nemohou sledovat vaší činnost na jiných webových stránkách.

Cílené nebo reklamní cookies - tyto cookies se používají k doručování reklamy, která je více relevantní pro vás a vaše zájmy. Používají se také k omezení počtu reklam, které vidíte, nebo k měření účinnosti reklamní kampaně. Se svolením jsou umístěny našimi reklamními sítěmi. Pamatují si, že jste navštívili webové stránky, a tyto informace jsou sdíleny s jinými organizacemi, jako jsou inzerenti. Často jsou cílené a reklamní cookies propojeny s funkcí webu poskytnutou druhou organizací.

Přijetí podmínek použití

Přijetím všeobecných podmínek, stejně tak přístupem a používáním těchto stránek, souhlasíte s užíváním cookies. Můžete také souhlasit s používáním cookies pomocí nastavení ve vašem webovém prohlížeči.

Uživatelské příspěvky

Essity Vám může umožnit zveřejňovat informace, komentáře nebo jiný materiál na našich stránkách, sociálních sítích nebo jiných online službách. To slouží k usnadnění toku informací o našich službách a produktech. Vezměte prosím na vědomí podmínky pro takové uživatelské příspěvky stanovené v právním ujednání (viz výše).

Neposkytujte nám informace o jiných osobách, pokud nemůžete dokázat, že máte souhlas tyto informace poskytnout.